โครงการบ้าน ธอส 2564

โครงการบ้าน ธอส 2564
โครงการบ้าน ธอส 2564

โครงการบ้าน ธอส 2564 รายละเอียดของดอกเบี้ยกู้บ้านโครงการ

โครงการบ้าน ธอส 2564 ระบุช่วงเวลายื่นคำขอกู้แล้วก็ทำนิติกรรมเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2564 ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2564 (ดังนี้ แบงค์ขอสงวนสิทธิ์สำหรับเพื่อการระบุช่วงเวลาจบแผนการก่อน ถ้าแบงค์ให้สินเชื่อเต็มวงเงินของแผนการแล้ว) บ้าน

โครงการบ้าน ธอส. 2564 เพื่อสานรัก

โครงการบ้าน ธอส 2564

จุดมุ่งหมายการยื่นกู้

เพื่อซื้อที่ดินพร้อมตึก หรือห้องพัก
เพื่อก่อสร้างตึก หรือเพื่อซื้อที่ดิน พร้อมก่อสร้างตึก Pool villas
เพื่อเพิ่มเติม หรือขยาย หรือปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมตึก
เพื่อซื้อเครื่องมือหรือเครื่องอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวโยงเพื่อผลดีสำหรับในการพักอาศัย พร้อมทั้งการขอกู้ในจุดมุ่งหมายหลัก Pool Villa
หมายเหตุ นิยามคำว่า “ตึก” คือ บ้านเดี่ยว บ้านคู่แฝด ทาวน์เฮ้าส์ และก็ตึกการขายเพื่อที่พักที่อาศัย เว้นเสียแต่ บ้านเช่ารวมทั้งแฟลต Sale Villas Phuket (RU)

อัตราค่าดอกเบี้ย

ปี อัตราค่าดอกเบี้ย
ปีที่ 1 = 2.50% ต่อปี
ปีที่ 2 = 3.50% ต่อปี
ปีที่ 3 = MRR – 1.65% ต่อปี
ปีที่ 4 จนกระทั่งตลอดอายุคำสัญญา
– กรณีลูกค้าผลประโยชน์ = MRR-1.00% ต่อปี
– กรณีลูกค้ารายย่อย = MRR-0.75% ต่อปี

คุณลักษณะ

เป็นพสกนิกรทั่วๆไปที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อเดือน เป็นลูกค้ารายย่อย แล้วก็ลูกค้าผลประโยชน์ขาดเงินฝาก วิลล่าภูเก็ตป่าสัก

เอกสาร

เอกสารส่วนตัว

บัตรประชาชน / บัตรเจ้าหน้าที่รัฐ
ใบสำมะโนครัวฉบับเจ้าของบ้าน
สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้าหากมี) จำหน่ายขายบ้านภูเก็ต
สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล (ถ้าหากมี)
สำเนาบัตรประชาชนคู่ควง (หากมี)


เอกสารด้านการเงิน

พนักงานประจำ

ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิผลประโยชน์
สลิปค่าตอบแทนรายเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนไป 3 เดือน
สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 6 เดือน
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 12 เดือน/ หลักฐานแสดงฐานะด้านการเงินอื่นๆ(พร้อมเอกสารฉบับจริง) Villas Phuket
สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
หลักฐานการเสียภาษีอากรรายได้
ภาพถ่ายธุรกิจ
สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
เอกสารหลักประกัน
สำเนาคำสัญญาจะซื้อจะขาย / คำสัญญามัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและก็ใบรับรองยอดคงเหลืออยู่
หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน ตัวอย่างเช่น สำเนาใบคำร้องขอ หมายเลขบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับที่ทำการ วิลล่าภูเก็ตที่ดิน (ทด.13 หรือ อำเภอช.23)
สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3กรัม/หนังสือแสดงเจ้าของแฟลต (อช.2) ทุกหน้า
ใบอนุมัติก่อสร้าง / เพิ่มเติม
แบบแปลน
ใบคาดคะเนก่อสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
อื่นๆ(หากมี)
หมายเหตุ ** แบงค์ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่ม เพื่อใช้ประกอบใคร่ครวญการให้สินเชื่อของแบงค์ ** POOL VILLA PHUKET

โครงการสินเชื่อที่พักที่อาศัยเพื่อพนักงานภาครัฐ ปี 2564

โครงการบ้าน ธอส 2564

เป้าหมายการยื่นกู้

1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมตึก หรือห้องเช่า
2. เพื่อก่อสร้างตึก หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมก่อสร้างตึก
3. เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดินพร้อมตึก หรือแฟลตจากสถาบันการเงินอื่น
4. เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดินไม่จากสถาบันการเงินอื่นพร้อมก่อสร้างตึก
5. เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดินพร้อมตึกจากสถาบันการเงินอื่น และก็ก่อสร้างตึก หรือเพิ่มเติม หรือขยาย หรือซ่อมบำรุงตึก ขายวิลล่าภูเก็ต
6. เพื่อเพิ่มเติม หรือขยาย หรือซ่อมบำรุงตึก
7. เพื่อใช้หนี้เกี่ยวกับที่อยู่ที่อาศัย
8. เพื่อซื้อเครื่องไม้เครื่องมือหรืออุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวโยงเพื่อผลดีสำหรับในการอาศัย ซื้อวิลล่า ภูเก็ต

หมายเหตุ
นิยามคำว่า “ตึก”คือ บ้านเดี่ยว บ้านฝาแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และก็ตึกการขายเพื่อที่พักที่อาศัย เว้นเสียแต่แฟลตแล้วก็บ้านเช่า SALE VILLA

อัตราค่าดอกเบี้ย

ปี อัตราค่าดอกเบี้ย
ปีที่ 1 = 2.25% ต่อปี
ปีที่ 2 = 3.00% ต่อปี
ปีที่ 3 = MRR-2.65% ต่อปี
ปีที่ 4-ปีที่ 5 = MRR-2.00% ต่อปี
ปีที่ 6 จนกระทั่งตลอดอายุข้อตกลง = MRR-1.00% ต่อปี POOL VILLA PHUKET
นอกจากกู้จ่ายและชำระหนี้/ซื้อเครื่องไม้เครื่องมือฯ = MRR

คุณลักษณะ

เจ้าหน้าที่รัฐ บุคลากรราชการ บุคลากรมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ บุคลากร/ข้าราชการของเมืองที่ชื่อเรียกอันอื่น รวมทั้งลูกจ้างประจำ ที่เป็นผู้มีสิทธิขอกู้เงินตามคำจำกัดความในกติกาโครงงานผลประโยชน์เงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่ที่อาศัยจำพวกขาดเงินฝาก PhuketVilla

ที่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานราชการวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานมหาชน หรือหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอิสระอื่นในควบคุมของเมืองหรือตั้งขึ้นโดยข้อบังคับเฉพาะ หรือตั้งขึ้นตามหลักการเมือง ได้ลงชื่อร่วมกับแบงค์ ขายบ้านภูเก็ต

เอกสาร

เอกสารเฉพาะบุคคล
บัตรประชาชน / บัตรเจ้าหน้าที่รัฐ
ทะเบียนสำมะโนครัวฉบับเจ้าของบ้าน
สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้าหากมี)
สำเนาใบแปลงชื่อ – สกุล (ถ้าหากมี)
สำเนาบัตรประชาชนคู่รัก (ถ้าหากมี)
เอกสารด้านการเงิน
ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิผลประโยชน์
สลิปค่าจ้างรายเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนไป 3 เดือน
สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 3 เดือน
เอกสารหลักประกัน
สำเนาข้อตกลงจะซื้อจะขาย / คำสัญญามัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะแล้วก็ใบรับรองยอดหลงเหลืออยู่ (กรณีซื้อ) บ้านหลังแรก ธอส
หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน ดังเช่น สำเนาใบคำร้องขอ หมายเลขบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับที่ทำการที่ดิน (ทด.13 หรือ อำเภอช.23)
สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3กรัม/หนังสือแสดงเจ้าของห้องพัก (อช.2) ทุกหน้า สินเชื่อบ้าน ธอส 2564
ใบอนุมัติก่อสร้าง / เพิ่มเติม
แบบแปลน
ใบคาดคะเนก่อสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
อื่นๆ(หากมี)
หมายเหตุ ** แบงค์ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เสริมเติม เพื่อใช้ประกอบพิเคราะห์การให้สินเชื่อของแบงค์ **

อ่านเพิ่มเติม: POOL VILLA PHUKET. SALE VILLA. Villas Phuket. Phuket Property. Pool Villa.